^Powrót na górę

1,5% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1,5% podatku za 2023 rok możecie Państwo przekazać na rzecz naszego stowarzyszenia wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS: 0000365581
i w polu Cel szczegółowy 1,5%
nazwę Stowarzyszenia.

 

 

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za Wasze wsparcie.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI POMOCY EDUKACYJNYCH

I SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

STOWARZYSZENIA RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „MNIEJ WIĘCEJ”


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Wypożyczalni Pomocy Edukacyjnych i Sprzętu Rehabilitacyjnego, prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Mniej Więcej” w Łodzi, przy ul. Plantowej 7, zwanej dalej Wypożyczalnią, przez osoby zapisane do Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającymi.

2. Wypożyczalnia funkcjonuje w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia „Mniej Więcej”.

3. Celem działania wypożyczalni jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji dzieci niepełnosprawnych lub mających specjalne potrzeby edukacyjne, poprzez umożliwienie im większego dostępu do pomocy edukacyjnych, wsparcie rehabilitacji prowadzonej w domu przez rodziców, zwiększenie możliwości korzystania z różnorodnych form rehabilitacji i terapii w warunkach codziennej egzystencji w domu.

4. Wypożyczalnia realizuje swe cele w szczególności poprzez:

 • nieodpłatne udostępnianie rodzicom, opiekunom, terapeutom i nauczycielom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomocy edukacyjnych, książek, publikacji, czasopism i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od potrzeb ich zastosowania w terapii poszczególnych dzieci;
 • umożliwienie w/w osobom nabywania pomocy edukacyjnych, wspomagających indywidualną terapię dziecka;
 • opisywanie sposobów wykorzystywania konkretnych pomocy w warunkach domowych na stronie internetowej Stowarzyszenia www.mniejwięcej.pl.

5. Wykaz pomocy edukacyjnych, książek, publikacji, czasopism i sprzętu rehabilitacyjnego, jakimi dysponuje Wypożyczalnia umieszczony jest w katalogu Wypożyczalni, który dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej.

6. Za bieżące działanie Wypożyczalni i aktualność danych w katalogu odpowiedzialny jest Prezes ds. merytorycznych Stowarzyszenia „Mniej Więcej”.


II ZASADY WYPOŻYCZANIA POMOCY EDUKACYJNYCH

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać:

 • rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych
 • rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniami z poradni pedagogiczno-psychologicznej
 • terapeuci pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • nauczyciele dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • członkowie Stowarzyszenia

2. Podstawą korzystania z Wypożyczalni jest okazanie Karty Wypożyczalni.

3. Karta Wypożyczalni wydawana jest osobom zainteresowanym po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i pisemnym zobowiązaniu się do jego przestrzegania oraz po okazaniu niżej wymienionych dokumentów:

 • aktualnego dowodu osobistego;
 • w przypadku rodziców i opiekunów: orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub zaświadczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej o dysfunkcjach dziecka;
 • w przypadku terapeutów i nauczycieli: zaświadczenia o pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • w przypadku członków Stowarzyszenia: karty Członka Stowarzyszenia.

4. Fakt uszkodzenia lub zgubienia Karty Wypożyczalni należy natychmiast zgłosić w wypożyczalni. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

5. W momencie rejestracji w Wypożyczalni zakładana jest Karta Wypożyczającego, na której znajdują się następujące dane:

 • imię i nazwisko wypożyczającego
 • dokładny adres zamieszkania
 • numer dowodu osobistego
 • własnoręczny podpis
 • status (rodzic/opiekun, nauczyciel/terapeuta lub/i Członek Stowarzyszenia)

6. Wypełniając Kartę Wypożyczającego Wypożyczający zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Mniej Więcej”.

7. Karta Wypożyczającego zostaje w Wypożyczalni. Wypożyczający ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.

8. Wypożyczający może jednorazowo wypożyczyć dwie pomoce na okres 2 tygodni.

9. Wypożyczający ma prawo do prolongaty terminu zwrotu o ile pomoc nie została zamówiona przez inną osobę. W tym celu musi skontaktować się z osobą odpowiedzialną za Wypożyczanie osobiście lub telefonicznie przed upływem terminu, na jaki pomoc została wypożyczona. Niezwrócenie pomocy w terminie może skutkować odebraniem Wypożyczającemu prawa korzystania z Wypożyczalni.

10. Za przetrzymywanie pomocy ponad ustalony termin Wypożyczalnia może zawiesić prawa Wypożyczającego do korzystania z Wypożyczalni. 

11. Za wysłanie upomnienia zobowiązującego do zwrotu wypożyczonej pomocy Wypożyczalnia pobiera opłatę w wysokości kosztów upomnienia. 

12. Każde wypożyczenie zapisywane jest na Karcie Wypożyczającego poprzez podanie numeru ewidencyjnego pomocy i daty wypożyczenia. 

13. Dowodem zwrotu pomocy jest zapisanie daty zwrotu na Karcie Wypożyczającego. 

14. Przed wypożyczeniem pomocy Wypożyczający powinien sprawdzić jej stan i zgłosić ewentualne uwagi osobie wypożyczającej. W przeciwnym razie przyjmuje się, że pomoc nie była zniszczona. 

15. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w szczególności za zagubienie, nie zwrócenie w terminie lub uszkodzenie wypożyczonej pomocy stwierdzone podczas zwrotu (brak wszystkich elementów, uszkodzenia mechaniczne elementów lub opakowania itp.). W takiej sytuacji Wypożyczający zobowiązany jest: 

 • w przypadku zagubienia lub trwałego uszkodzenia pomocy – ponieść koszt odkupienia pomocy równy jej aktualnej cenie detalicznej lub pokrycia kosztów naprawy czy ponownego skompletowania elementów; 
 • w przypadku niedokonania zwrotu pomocy, trwałego jej uszkodzenia, niedokonania zapłaty na żądanie itp. Wypożyczalnia może podjąć działania zmierzające do zaspokojenia przysługujących jej roszczeń na bazie prawa. 


III PRZEPISY KOŃCOWE

1. Wypożyczalnia prowadzi "Książkę życzeń i zażaleń", do której Wypożyczający mogą wpisywać uwagi i wnioski, dotyczące działania Wypożyczalni.

2. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Wypożyczający może zostać tymczasowo pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni.

3. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu pozbawienie Wypożyczającego prawa do korzystania z Wypożyczalni może mieć charakter trwały.

4. Decyzję w sprawie tymczasowego lub trwałego pozbawienia prawa do korzystania z Wypożyczalni podejmuje Prezes ds. merytorycznych Stowarzyszenia.

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, Wypożyczającemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Mniej Więcej”.

6. W sprawach nieobjętych Regulaminem Wypożyczalni decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.