^Powrót na górę

1% dla Stowarzyszenia

Wszystkim, którzy wsparli nasze Stowarzyszenie swoim 1% podatku bardzo dziękujemy. 

 

Projekt "Krok naprzód"

 

Nazwa dokumentu Pobierz

Formularz zgłoszeniowy (WORD)
button

Umowa

button

Deklaracja uczestnictwa - zał. nr 2

button

Zgoda na przetw. danych osobowych - zał. nr 3

button
Oświadczenie o nie braniu udziału w podobnym projekcie dofinansowanym z PFRON w 2015r. - zał. nr 4 button

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem - zał. nr 5

button

Regulamin rekrutacji do projektu "Krok naprzód"

button

 

STOWARZYSZENIE RODZIN, OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI   

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI MNIEJ WIĘCEJ

W związku z otrzymaniem dotacji na zajęcia ogłaszamy nabór dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-18 lat do wzięcia udziału w projekcie:

„Krok naprzód” - indywidualne i grupowe terapie dla dzieci niepełnosprawnych o charakterze funkcjonalnym i interdyscyplinarnym”.

Dzieci zostaną objęte BEZPŁATNĄ specjalistyczną opieką prowadzoną w ramach zajęć:

 • Integracji Sensorycznej, Rehabilitacji, Terapii Neurologopedycznej (ilość miejsc: 16)
 • Treningu Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa (ilość miejsc: 16)

Zgłoszenia do projektu wraz z wypełnionym formularzem przyjmujemy drogą mailową do dnia 31.12.2014r.
na adres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Najważniejsze zasady rekrutacji:

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ważne na rok 2015
 2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci, które w roku 2015 nie będą uczestniczyły w innych zajęciach
      dofinansowywanych ze  środków PFRON
 3. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci będące pod opieką Stowarzyszenia „Mniej Więcej”.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania"

 

Projekt realizowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej”
91-104 Łódź, ul. Plantowa 7      www.mniejwięcej.pl     KRS: 0000365581
konto: BGŻ SA: 09 2030 0045 1110 0000 0348 5250

 

Zadanie  „Krok naprzód” - indywidualne i grupowe terapie dla dzieci niepełnosprawnych o charakterze funkcjonalnym i interdyscyplinarnym” realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwaw zadaniu
Krok naprzód - indywidualne i grupowe terapie dla dzieci niepełnosprawnych
o charakterze funkcjonalnym i interdyscyplinarnym”

 

§ 1
Przypisy ogólne

 1. Zadanie „Krok naprzód” - indywidualne i grupowe terapie dla dzieci niepełnosprawnych o charakterze funkcjonalnym interdyscyplinarnym” 15 konkursu na zlecenie zadań, ogłoszonego przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 15 września 2014 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 2. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej ” z siedzibą w Łodzi przy ul. Plantowej 7.
 3. Czas trwania zadania: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
 4. Celem zadania jest poprawa stanu funkcjonalnego 32 niepełnosprawnych dzieci biorących udział w projekcie oraz ich aktywności adekwatnie do możliwości somatycznych z uwzględnieniem potencjału dziecka. Rozwój dziecka ma charakter holistyczny i globalny. Według światowych założeń ICF (International Classification of Function) wszystkie działania terapeutyczne mają być nakierowane na poprawę funkcji co w konsekwencji prowadzi do partycypacji w społeczeństwie.
 5. Niniejszy regulamin określa:
  • Zasady organizacji i realizacja działań w ramach zadania;
  • Zakres wsparcia;
  • Zasady uczestnictwa;
  • Zasady rekrutacji;
  • Prawa i obowiązki Rodziców/Opiekunów Prawnych;
  • Zasady monitoringu i ewaluacji Projektu;
  • Zasady ochrony danych osobowych.
 6. Regulamin uczestnictwa w zadaniu jest powszechnie dostępny na stronie internetowej www.mniejwięcej.pl
 7. Każda osoba chętna do udziału w zadaniu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 

§ 2
Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Zadaniu/Projekcie – oznacza zadanie/projekt „Krok naprzód” - indywidualne i grupowe terapie dla dzieci niepełnosprawnych o charakterze funkcjonalnym interdyscyplinarnym.
 2. Uczestniku –oznacza dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w zadaniu.
 3. Kandydacie – dziecko, w imieniu którego Rodzice/Opiekunowie Prawni złożyli kompletną dokumentację aplikacyjną i bierze udział w procesie rekrutacyjnym.
 4. Realizatorze Zadania - oznacza  Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej” z siedzibą przy ul.Plantowej 7, 91-104 Łódź.
 5. Biurze Projektu – oznacza miejsce zarządzania finansowego i merytorycznego zadania, znajdujące się przy ul. Plantowej 7, 91-104 Łodzi. W Biurze Projektu prowadzone są dyżury po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
 6. Komisji Rekrutacyjnej – oznacza to Komisję, powoływaną przez Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej ”, w składzie: pedagog specjalny, rehabilitant, neurologopeda i koordynator projektu. Komisja dokona wyboru osób na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych, wywiadu z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi oraz wstępnej diagnozy dzieci.

 

§ 3
Zasady organizacji i realizacja działań w ramach zadania

 1. Zajęcia będą odbywać się w Łodzi przy ul. Plantowej 7 na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 lub w wyjątkowych sytuacjach w domu beneficjenta.
 2. Rekrutacja uczestników zostanie przeprowadzona do 31 grudnia 2014r. Ponadto opracowana zostanie lista rezerwowa (w momencie zakończenia lub przerwania uczestnictwa w projekcie przez któregokolwiek z beneficjentów ostatecznych na jego miejsce wejdzie do projektu pierwsza osoba z listy rezerwowej).
 3. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć  grupowych i indywidualnych.
 4. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
 5. Pierwszeństwo działu w projekcie mają dzieci będące pod opieką Stowarzyszenia „Mniej Więcej”
 6. Zajęcia dla Uczestników Projektu (Dzieci) realizowane będą od poniedziałku do piątku zgodnie z ustalonym grafikiem.
 7. Pomieszczenia dla Uczestników wyposażone będą w pomoce dydaktyczne i sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.
 8. Rodzice/Opiekunowie Prawni, zobowiązani będą do wypełniania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej oraz związanej z uczestnictwem ich dziecka w zadaniu.
 9. Nad prawidłową realizacją zadania, z ramienia Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej”, zgodnie z umową o dofinansowanie czuwa Koordynator Projektu.

 

§ 4
Zakres wsparcia

W ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania rehabilitacyjne i terapeutyczne w postaci:

 1. Zajęć indywidualnych:
  • rehabilitacja ruchowa zgodnie z koncepcją NDT Bobath – 1h tygodniowo/dziecko
  • terapia neurologopedyczna –  1h tygodniowo /dziecko
  • integracja sensomotoryczna  –   1h tygodniowo /dziecko
 2. Terapii grupowej: Trening Uwagi Słuchowej metodą Tomatisa – zajęcia realizowane w dwuosobowych grupach.
  • Przeprowadzenie I sesji treningu uwagi słuchowej: 15 dni po dwie godziny każda grupa.
  • Przeprowadzenie II sesji treningu uwagi słuchowej: 7,5 dnia - 7 dni po 2 godziny i 1 dzień 1 godzina każda grupa.
 3. Zajęcia z Uczestnikami realizować będą osoby posiadające kierunkowe wykształcenie i przygotowanie zawodowe.
 4. Zajęcia odbywać się będą od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., przez 12 miesięcy.

 

§ 5
Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem może zostać dziecko:
  • w wieku od 0 do 18 lat;
  • niepełnosprawne o specjalnych potrzebach rozwojowych;
  • które wraz z Rodzicem/Opiekunem prawnym zamieszkuje na terenie Łodzi i okolic (woj. łódzkie);
  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. Realizator Zadania, podczas rekrutacji w 2014 r., zapewnia 32 miejsca dla dzieci niepełnosprawnych.
  Podczas rekrutacji planuje się utworzenie listy rezerwowej – 10 Uczestników – Dzieci.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zadaniu po spełnieniu kryteriów określonych w § 5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu, jest złożenie w Biurze Projektu wymaganego kompletu dokumentów zgłoszeniowych, tj.:
  • Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1);
  • Deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2);
  • Kopii Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
  • Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3);
  • Oświadczenia uczestnictwa tylko w jednym projekcie dofinansowanym przez PFRON (załącznik nr 4);
  • Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 5).
 4. Ponadto, w przypadku zakwalifikowania Dziecka do zadania, warunkiem uczestnictwa jest  podpisanie przez Rodziców / Opiekunów Prawnych Umowy uczestnictwa w zadaniu.
 5. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: www.mniejwięcej.pl
 6. Komplet dokumentów zgłoszeniowych wprowadzony zostanie na listę zgłoszeń, wg daty ich wpływu do Biura Projektu i zostanie zarejestrowany pod właściwym numerem ewidencyjnym.
 7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, są przechowywane w Biurze Projektu i stanowią dokumentację zadania.
 8. Brak kompletu wymaganych dokumentów zgłoszeniowych oraz dokumentów uczestnictwa wyklucza udział w Projekcie.

 

§ 6
Zasady rekrutacji

 1. Działania rekrutacyjne przeprowadza Realizator w terminie do 31.12.2014 r. Ponadto prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca  w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 2. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna w siedzibie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Mniej Więcej ” przy ul. Plantowej 7, 91-104 Łódź.
 3. Sposoby informowania Rodziców / Opiekunów Prawnych o rekrutacji:
  • komunikat na stronie internetowej www.mniewięcej.pl;
  • plakaty rozmieszczone na terenie obiektów użyteczności publicznej w Łodzi i okolicach;
 4. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
  1. Złożenie Formularza zgłoszenia – wypełnionego przez Rodzica/Opiekuna Prawnego wraz z dokumentami wymienionymi w § 5 pkt. 3 w terminie przyjmowania zgłoszeń.
  2. Wyłonienie Uczestnika przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: pedagog specjalny, rehabilitant, neurologopeda i Koordynator Projektu.
  3. Komisja dokona wyboru uczestnika na podstawie złożonej dokumentacji rekrutacyjnej, wywiadu z rodzicami/opiekunami prawnymi i wstępnej diagnozy dzieci. Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają dzieci spełniające warunki w § 5 pkt. 1, których Rodzice/Opiekunowie prawni złożyli wymagane dokumenty w terminie rekrutacji, a które są pod opieką Stowarzyszenia Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi "Mniej Więcej".
  4. Sporządzenie listy Uczestników Projektu.
  5. Sporządzenie listy rezerwowej. Dzieci z listy rezerwowej przyjmowane będą  w momencie zwolnienia się miejsca o ile Rodzice/Opiekunowie Prawni po otrzymaniu informacji o takiej możliwości, potwierdzą chęć uczęszczania swojego dziecka. Istnieje możliwość przyjmowania dzieci w ciągu roku na zwolnione miejsce bez konieczności powoływania Komisji Rekrutacyjnej. Dzieci z list rezerwowych otrzymają wsparcie niewykorzystane przez dzieci, które zastąpiły. 
  6. Listy osób zakwalifikowanych do projektu zostaną zamieszczone na stronie www.mniejwi1ęcej.pl w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru Kandydatów.
  7. Po zakwalifikowaniu do zadania, Rodzice/Opiekunowie Prawni zobowiązani są do podpisania Umowy uczestnictwa najpóźniej w dniu pierwszych zajęć dziecka.
  8. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. natomiast pozostałe dokumenty zgłoszeniowe należy składać osobiście w Biurze Projektu, ul. Plantowa 7 Łódź 91-104.

 

§ 7
Obowiązki Rodzica/Opiekuna Prawnego Uczestnika

 1. Do obowiązków Rodzica/Rodziców (Opiekuna/Opiekunów) należy:
  1. Zapewnienie uczestnictwa dziecka (Podopiecznego) w zajęciach organizowanych w ramach Projektu.
  2. Stosowanie się do wytycznych kadry Projektu niezbędnych do prawidłowej rehabilitacji dziecka (Podopiecznego).
  3. Stała współpraca z kadrą terapeutyczno-dydaktyczną oraz kadrą Stowarzyszenia w ramach realizacji projektu.
  4. Wypełnianie dokumentacji niezbędnej w procesie realizacji zadania Projektu.
  5. Bieżące informowanie o planowanej nieobecności na zajęciach.
  6. Terminowe usprawiedliwianie nieobecności.
  7. Usprawiedliwieniem nieobecności na zajęciach jest jedynie:
  • zwolnienie lekarskie,
  • dokument potwierdzający wystąpienie innych powodów niż przyczyny zdrowotne,
  1. Umówienie się na dodatkowy termin z terapeutą celem odrobienia nieobecności dziecka na terapii w dogodnym dla obydwu stron terminie.
 2. Realizator Zadania może usunąć uczestnika po zaistnieniu następujących okoliczności:
  • Uczestnik Projektu nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową.
  • Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności dziecka (Podopiecznego) na zajęciach wynosi więcej niż dwie w miesiącu.
  • Występuje brak współpracy Rodzica/Rodziców (Opiekuna/Opiekunów) z kadrą terapeutyczno- dydaktyczną.
  • Zachowanie Rodzica/Rodziców (Opiekuna/Opiekunów) uniemożliwia pracę lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do zadania/projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

 

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji zadania jest  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.
 2. Uczestnik podaje swoje dane dobrowolnie, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zadaniu realizowanym zgodnie z „Zasadami zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”.
 3. Dane osobowe, będą przechowywane i przetwarzane w celu realizacji „Zasad zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy beneficjent ostateczny zadania posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
 4. Realizator zobowiązuje się przestrzegać zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz.926) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – Dz. U. 2004r. Nr 100 poz.1024) w stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.
 5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zadaniu.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin zadania wchodzi w życie z dniem 19.12.2014r.
 2. Realizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w trakcie trwania zadania. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników poprzez zamieszczenie informacji na stronie projektu i opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej www.mniejwięcej.pl
 3. Każdy Beneficjent Ostateczny potwierdza pisemnie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 4. Regulamin Projektu jest dostępny jest dostępny w Biurze Projektu, a także na stronie internetowej www.mniejwięcej.pl
 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.

 


Realizator zadania:

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.