^Powrót na górę

1% dla Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie ma status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
,

dlatego 1% podatku za 2018 rok możecie Państwo przekazać bezpośrednio nam wpisując w formularzu PIT nasz
nr KRS 0000365581
i nazwę Stowarzyszenia.

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za wsparcie.

Prawa ucznia niepełnosprawnego

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi.

Każda gmina ma obowiązek:

 • zapewnić uczniom z niepełnosprawnością bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z  ruchową niepełnosprawnością, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
 • zapewnić dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka  umożliwiającego  tym  dzieciom i  młodzieży  realizację  obowiązku  szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia
 • zwrotu kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w powyższych punktach, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni

Każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do:

 • dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia
 • korzystania z opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ze specjalnych form pracy dydaktycznej
 • uzyskania opinii bądź orzeczenia w sprawach dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych, zwolnienia - w przypadku wady słuchu lub z głębokiej dysleksji rozwojowej - z nauki drugiego języka obcego, dostosowania formy i warunków przystępowania do sprawdzianu bądź odpowiedniego egzaminu
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb, w momencie, kiedy poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna stwierdza u niego specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego bądź egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
 • do wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok
 • dostosowanych wymagań egzaminacyjnych - standardów wymagań egzaminacyjnych:
 1. dla uczniów niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących – w przypadku sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego
 2. dla osób niesłyszących z języka polskiego, języków obcych nowożytnych (języka angielskiego i języka niemieckiego), historii i wiedzy o społeczeństwie - w przypadku egzaminu maturalnego.

 

Copyright © 2013. SMW  Rights Reserved.